Zákaznícka podpora:info@decoronline.sk

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Design Quest s.r.o. (ďalej len "predávajúci") v oblasti predaja dizajnových doplnkov do domácnosti, kancelárie a na záhradu.

 
Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 
Predávajúci
Design Quest s.r.o. so sídlom 
Sněmovní 173/9, 118 00 Praha, IČO: 033 87 348 je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele C, vložka 288434.

Kupujúci
Kupujúcim sa rozumie:

 
a) spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 
b) podnikateľ - osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe platného právneho poriadku v ČR
 
Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
 
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.
 
 
Ak je uzatvorená individuálna zmluva s kupujúcim, je nadriadená týmto obchodným podmienkami, resp., pokiaľ sú dohody v individuálnej zmluve sa odchyľuje od podmienok stanovených týmito VOP, použije sa dojednanie z individuálnej zmluvy.
 
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.
 
Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho - odoslaním potvrdenia objednávky). Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný prijatie kúpnej zmluvy (objednávky) potvrdiť, najčastejšie odoslaním potvrdenia elektronickou poštou bezprostredne po prijatí objednávky do systému predávajúceho.
 
Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.decoronline.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
 
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pred prevzatím plnenia z kúpnej zmluvy. Predávajúci požaduje zaplatenie zálohy alebo obdobné platby iba v prípade špecifických požiadaviek zákazníka a o tejto skutočnosti bude zákazník vždy dopredu upozornený.

Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie.

Kupujúci má vždy možnosť obrátiť sa telefonicky, písomne ​​či inak na predávajúceho so svojou sťažnosťou, a ak nebude sťažnosť kupujúceho vybavená kladne, má právo obrátiť sa so sťažnosťou na príslušný štátny orgán dohľadu či štátneho dozoru. 

II. Bezpečnosť a ochrana informácií
 
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania a tel. čísla). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 
III. Otváracia doba
 
Objednávky cez internetový obchod na adrese www.decoronline.sk 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Telefonická podpora je k dispozícii pondelok až piatok od 9:00 - 18:00. On-line chat je k dispozícii denne od 9:00 - 20:00. 
 
IV. Ceny
 
Informácie o tovaru a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru (pozri "Základné informácie"). 

V. Objednávanie
 
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod.). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, má predávajúci právo kupujúcemu vopred potvrdiť telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti od vývoja kurzu Kč voči zahraničným menám. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nie je realizovaná.

 
Predávajúci odporúča kupujúcemu robiť objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail) a uviesť nasledujúce údaje:

 
- meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho
- IČO, ak je nákup realizovaný na podnikateľa / obchodnú spoločnosť; DIČ, ak je registrovaný ako platca DPH
- telefonický kontakt slúžiaci najmä pre prípadný kontakt prepravných spoločností s cieľom doručenia tovaru kupujúcemu
- kód a názov tovaru podľa cenníka
- jednotkovú cenu
- spôsob platby a dopravy
- dodaciu adresu, ak sa líši od fakturačnej adresy kupujúceho
- všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité
 
Pri realizácii nákupu cez internetové stránky je kupujúci nabádaný k vyplnení všetkých potrebných údajov.
 
VI. Odstúpenie od zmluvy
 
Kupujúci, spotrebiteľ, má právo v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty, ako je uvedená vyššie.


V prípade, že spotrebiteľ chce uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy tak, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, teda v lehote 14 dní, musí o svojom odstúpení informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania, a to e-mailom na adresu info@decoronline.sk v znení "Žiadam o jednostranné odstúpenie od zmluvy zo dňa ...".

V prípade, že spotrebiteľ podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti predávajúci bez zbytočného odkladu platbu za tovar uhradenú zákazníkom a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo podnikateľmi doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od podnikateľa dostal.


V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť predávajúcemu tovar v stave, v akom ho prevzal, v pôvodnom obale, ďalej nepoužitý a nepoškodený spolu so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou a s prípadnými darčekmi, ktoré spotrebiteľ obdržal spolu s tovarom. Vrátenie tovaru zaisťuje spotrebiteľ jeho odoslaním na kontaktnú adresu predávajúceho alebo jeho odovzdaním v prevádzke predávajúceho. Detail viď reklamačný poriadok.

Ak bude umožnené Kupujúcemu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní, potom Kupujúci berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

- o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

- o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
- o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
- o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
- o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov;
- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (najmä manikúra a manikúrne nástroje);
- o dodávke novín, periodík alebo časopisov;

VII. Platobné podmienky
 
a) platba vopred bankovým prevodom
b) platba cez internetové rozhranie GoPay (MasterCard, MasterCard Elektronic, Visa, Visa Electron, Maestro)

c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. 
 
VIII. Dodacie podmienky
 
Zasielanie prepravnou službou v rámci SR: Tovar je kupujúcemu zaslaný prepravnou službou GLS, alebo Zásilkovnou podľa jeho výberu. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek pre SR do 72 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@decoronline.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje spotrebiteľa práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 
IX. Zodpovednosť z chybného plnenia a záruka za akosť
 
Zodpovednosť z chybného plnenia predávajúceho a záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho (pozri nižšie) a platnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 
 
X. Záverečné ustanovenia
 
Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


Ak je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovení čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 5. 2018 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 
Vypracované v súlade s občianskym zák. č. 89/2012 Zb. a zák. č. 634/1992, obaja v znení noviel.