Zákaznícka podpora:info@decoronline.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovuje, ako spoločnosť Design Quest s.r.o.,
IČO: 033 87 348, so sídlom Sněmovní 173/9, 118 00 Praha, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Praha, oddiel C., vložka 288434, (ďalej len "Spoločnosť") používa a chráni osobné údaje (ďalej len ""), ktoré sú Spoločnosti, ako prevádzkovateľovi internetového obchodu Decoronline.sk odovzdávané používaním webovej stránky www.decoronline.sk.(ďalej len „Webová stránka”).

Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť bezpečie Vašich osobných údajov. Ak by sme Vás požiadali o poskytnutie určitej informácie, podľa ktorej môžete byť pri používaní týchto webových stránok identifikovaní, uisťujeme Vás, že táto informácia bude použitá len v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady o OÚ"). Spoločnosť si vyhradzuje tieto Zásady o OÚ podľa potreby meniť. Tieto Zásady o OÚ sú platné od 25. mája 2018. Správcom OÚ je Spoločnosť.

Tým, že nám poskytnete Vaše OÚ, udeľujete Spoločnosti svoj súhlas so spracovaním a správou OÚ, ktorých účel a podmienky použitia sú stanovené nižšie. Všetky Vaše OÚ, ktoré od Vás obdržíme, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č.101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, (ďalej len "Zákon"), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, anglicky General Data Protection Regulation; ďalej len "GDPR"), so zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už samy o sebe, alebo súčasne s ďalšími informáciami, ktoré má alebo môže mať Spoločnosť k dispozícii.

ČO ZHROMAŽĎUJEME

Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

a)Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom prístupu a vyplnením formulára na Webovej stránke.
b)Ak nás kontaktujete, môžeme uchovávať záznam o tejto korešpondencii.
c)Podrobné informácie o Vašich návštevách Webovej stránky a o zdrojoch, ku ktorým ste sa pripojili.

Ak nesúhlasíte s tým, aby Vaše OÚ boli používané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, prosíme, neposielajte nám svoje OÚ prostredníctvom Webovej stránky.

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Informácie, o ktoré Vás žiadame, môžu zahŕňať:

a)Meno, priezvisko
b)Korešpondenčná adresa (ulica, mesto, PSČ)
c)Emailová adresa
d)Mobilné telefónne číslo, príp. telefónne číslo
e)Heslo pre komunikáciu v prípade, že ste registrovaný užívateľ
f)Spôsob úhrady, príp. bankové spojenie

Tento zoznam nie je úplný a môže byť aktualizovaný.

KDE UKLADÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše OÚ, ktoré sme získali prostredníctvom Webovej stránky, sú smerované do jedného alebo viacerých IT systémov. Tu sú uložené a použité za účelom (napr.) spracovania Vašej požiadavky na informáciu tak, aby ste na Vašu otázku dostali riadnu odpoveď a informácie o našich produktoch, za účelom uzavretia zmluvy (prijatie a vybavenie Vašej objednávky produktov).

Vaše OÚ môžu byť uchovávané na našich zabezpečených serveroch v našich IT systémoch v Českej republike. Poskytnutím svojich OÚ s týmto prevodom, uložením alebo spracovaním vyjadrujete súhlas. Pre zaistenie bezpečného spracovania Vašich dát v súlade s týmito Zásadami o OÚ údajov využívame všetky možné k tomu potrebné opatrenia.

Súhlasíte s tým, že Vami poskytnuté OÚ budú systematicky spravované automatickým spôsobom za použitia automatických a akýchkoľvek ďalších nástrojov informačného systému. 

K ČOMU NÁM SLÚŽI ZÍSKANÉ INFORMÁCIE

a)zabezpečenie čo najefektívnejšieho spôsobu prezentácie obsahu našej Webovej stránky pre Vás
b)zabezpečenie plnenia zmluvy
c)interné vedenie záznamov
d)poskytnutie informácie, produktu alebo služby podľa Vašej požiadavky alebo poskytnutie takýchto informácií a služieb, pri ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať, vrátane obehu marketingových materiálov použitím emailovej adresy, ktorú ste Spoločnosti poskytol/-la.
e)zasielanie priameho marketingu elektronickou cestou o produktoch a službách
f)oznámenie o zmenách služieb Spoločnosti.

PRIAMY MARKETING

Pri každom súboru Vašich OÚ na Webovej stránke si vzájomne vyjasníme, či Vaše dáta môžu byť použité na účely priameho marketingu. Zároveň Vás požiadame o súhlas k jeho odberu, alebo Vám umožníme sa z jeho odberu odhlásiť.

Spoločnosť Vás bude kontaktovať elektronickou cestou (e-mailom) alebo telefonicky ohľadom informácií, ktoré ste si vyžiadali a ohľadom informácií s podobným predmetom, ktorý bol uvedený vo Vašej požiadavke alebo bol predmetom Vášho predchádzajúceho nákupu u nás. Ak si neželáte, aby týmto spôsobom boli Vaše OÚ použité, môžete na formulári, ktorým zbierame Vaše OÚ, nezaškrtnúť príslušné políčko.

Zakaždým, keď budete vyzvaní na vyplnenie formulára na Webovej stránke, nesúhlasíte-li, príslušné políčko nezaškrtávajte. V priamom marketingu by Vám elektronickou cestou (e-mailom alebo telefónom) Spoločnosť ukázala jednoduchý spôsob, ako príslušným spôsobom ďalší priamy marketing odmietnuť.

DOBA SPRAVOVANIA ÚDAJOV

Súhlas na riadenie informácií, ktorý Spoločnosti dávate, je platný po dobu 10 rokov odo dňa, keď ste prostredníctvom Webovej stránky Vaše údaje Spoločnosti odovzdali. 

BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť Vašich dát. Aby zabránila neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, zaviedla vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré na Webovej stránke zhromažďuje. Súhlasíte s tým, že údaje, ktoré Spoločnosti poskytnete, budú spravované systematicky a pomocou automatických či manuálnych prostriedkov. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch.

POSKYTOVANIE VAŠICH DÁT

Vaša OÚ môže Spoločnosť poskytnúť iným subjektom, ktoré angažuje preto, aby pomohli s aktivitami, napr. spoločnostiam zaisťujúcim prepravu a doručenie Vami zakúpených produktov, poskytovatelia IT hostingu a údržby spoločnostiam, ktoré vykonávajú činnosť spracovateľa OÚ s ktorými má Spoločnosť uzavretú zodpovedajúcu SPRACOVATEĽSKÚ zmluvu. Vaše OÚ môžete tiež odovzdať stranám, pre ktoré od Vás dostane Spoločnosť súhlas na odovzdanie Vašich OÚ.

  1. Spoločnosť môže tiež odovzdať Vaše OÚ tretím stranám, ak má povinnosť poskytnúť alebo zdieľať Vaše OÚ za účelom splnenia zákonnej povinnosti.
  2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb (Mailchim) alebo cloudových služieb.
     

PRÁVA DOTKNUTÝCH OÚ

Nižšie Vás informujeme o právach, ktoré Vám podľa príslušných právnych predpisov patrí v súvislosti so spracovaním Vašich OÚ, a to konkrétne o:

a)práve prístupu k svojim OÚ
b)práve na opravu OÚ
c)práve na výmaz (tzv. "právom byť zabudnutý")
d)práve na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov
e)práve vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu Vašich OÚ z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka
f)práve na prenositeľnosť OÚ
g)práve svoj súhlas kedykoľvek odvolať
h)práve podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, uoou.cz.

Ak sa domnievate, alebo zistíte, že Spoločnosť alebo ňou poverené tretie osoby vykonávajú spracovanie Vašich OÚ, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše OÚ nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete po Spoločnosti požadovať doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu Vašich OÚ. Súhlas môžete odvolať na info@decoronline.sk alebo písomne na adrese Spoločnosti. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

POUŽÍVAJÚ WEBOVÉ STRÁNKY SÚBORY COOKIES A ČO TIETO SÚBORY PREDSTAVUJÚ?

Spoločnosť má možnosť zhromažďovať informácie o súboroch cookies na koncovom zariadení užívateľa a ďalších podobných technológiách, ako sú miestne úložisko dát prehliadača alebo pomocník.

Cookie je malý textový súbor, ktorý prehliadač ukladá na koncové zariadenie používateľa. Súbory Cookies často obsahujú anonymný, jedinečný identifikátor, ktorý nám dovoľuje určovať a počítať prehliadače, ktoré navštevujú naše stránky. Cookies nám tiež umožňujú zbierať informácie o tom, ako a kedy sú používané služby: napríklad z ktorej stránky sa užívateľ na naše služby dostal, kedy a čo používateľ webu na našich Webových stránkach prezerá, ktorý prehliadač používa, aké je rozlíšenie obrazovky, aký je operačný systém, aká je adresa IP terminálu užívateľa a sériové číslo. Cookies tiež užívateľovi poskytujú možnosť nevkladať zakaždým užívateľské meno, heslo a osobné prispôsobenie.

Cookies sa samy v sieti nepohybujú, iba sú terminálu užívateľa priradené webovou stránkou, ktorú si užívateľ načíta. Súbory cookies môže neskôr čítať a používať iba server, ktorý tieto súbory zaslal. Cookies a podobné technológie nepoškodzujú terminál používateľa alebo jeho súbory, ani nemôžu byť použité na spúšťanie programov alebo na šírenie vírusov.

Používatelia nemôžu byť len pomocou cookies alebo ďalších technológií identifikovaní a naše Webové stránky nemôžu poznať napr. e-mailovú adresu používateľa, ak nám ju sám neoznámil. So zreteľom na právne predpisy pre ochranu súkromia a zásad ochrany osobných údajov pri každej službe môžu byť informácie prijaté zo súborov cookies a iných podobných technológií spojených s prípadnými ďalšími informáciami získanými od užívateľa iným spôsobom.

Prečo sa súbory cookies používajú?

Cookies a podobné technológie sa používajú pre analýzu a ďalší vývoj našich služieb, aby Spoločnosť mohla užívateľom poskytovať lepšie služby. Cookies a podobné technológie sa používajú aj pre zisťovanie počtu návštevníkov a v štatistickom monitorovaniu pre meranie efektivity reklamy. 

Potrebujete poradiť?

Ak sa chcete na niečo opýtať alebo nám čokoľvek oznámiť, potom nás prosím kontaktujte na našej zákazníckej linke +420 775 518 075 alebo zašlite dotaz na adresu: info@decoronline.sk. Radi Vám poradíme a Vaše otázky zodpovieme.